Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D zãms nebã bũmb Biiblã sẽn yete

D zãms nebã bũmb Biiblã sẽn yete

Bõn-bɩʋʋng kiuugã tɛka, Kiris-nebã vɩɩm la b tʋʋma Tigissã na-kẽndre sasa, d na n paamda sõsg gom-zug sẽn yaa: “D wilg nebã bũmb Biiblã sẽn yete.” Sõsgã pʋgẽ, b na n wilga sokr d sẽn tõe n sok ned koɛɛgã mooneg sasa, la vɛrse d sẽn tõe n karem n sõng a soabã t’a bãng bũmb Biiblã sẽn yete.

Ned sã n wilg t’a rat n bãng n paasame, d tõe n kõ-a-la sebr wall d wilg-a video sẽn be jw.org pʋgẽ, n paam n lebg n wa sõs ne-a. D modg n lebg n tɩ sõs ne a soabã tɩ pa ta semen ye. Sõssã na n tika Biiblã yetame sebrã zugu. Yaa seb-kãng me la karen-biisã na n tik n wilg d sẽn na n maan to-to. Sak fãa baasgẽ, d na n yãa vɛrse-rãmb sẽn na n sõng-d tɩ d tõe n tall Biiblã bal n lebg n tɩ sõs ne ned bɩ n zãms a soabã tɩ pa tũ ne sebr a to ye.

So-yɛng bal n debd vɩɩm sẽn kõn sa wã zĩigẽ. (Mat. 7:13, 14) Sẽn mik tɩ nebã tũudmã pa yembre, tɩ b sẽn yitẽ wã me yaa toor-toorã, d sẽn na n togs-b bũmb ning Biiblã zugã segd n kɩtame tɩ b rat n bãng n paase. (1 Tɩm. 2:4) D sã n wa tõe n sõs ne nebã bũmb toor-toor zug faag-faaga, la d tar minim n tõe n ‘togs sɩd koɛɛgã ne tɩrlem,’ d sũ-noogã na n paasame, d na n tõog n zãmsa nebã Biiblã sõma me tɩ wom biisi.—2 Tɩm. 2:15.