Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 106-109

D pʋʋs a Zeova barka

D pʋʋs a Zeova barka

Bõe n kɩt tɩ Israyɛll nebã yĩm a Zeova sẽn maan n fãag-bã tao-tao?

106:7, 13, 14

  • B ra pa le tagsd a Zeova yell ye. Yaa bãmb mensã yell n da pak-b n yɩɩda.

Bõe n tõe n sõng-d tɩ d ra wa lebg zɩ-beoog rãmba?

106:1-5

  • D tags bũmb nins fãa sẽn kɩt tɩ d segd n pʋʋs a Zeova barkã.

  • D bʋgs bũmb nins a Zeova sẽn pʋlmã zugu.

  • D pʋʋsg pʋgẽ, d tẽeg bũmb takɩ a Zeova sẽn maan n kõ-do, n pʋʋs-a barka.