Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 87–91

D pa Sẽn-Ka-To zĩ-soalgdgẽ wã

D pa Sẽn-Ka-To zĩ-soalgdgẽ wã

D sã n be a Zeova “zĩ-soalgdgẽ wã,” bũmb pa tõe n sãam d tẽebã ye

91:1, 2, 9-14

 • Rũndã-rũndã, ned sã n dat n pa a Zeova zĩ-soalgdgẽ wã, a tog n dɩka a meng n kõ-a n deeg koom lisgu.

 • Neb nins sẽn pa kɩs Wẽnnaam sɩdã pa mi zĩ-soalgdgã zĩig ye.

 • Ned bɩ bũmb pa tõe n sãam sẽn be-b a Zeova zĩ-soalgdgẽ wã tẽebo, bɩ n kɩt tɩ b pa le nong a Zeova ye.

A Sʋɩtãan rat n bẽda tõndo

91:3

 • Liuuli wã gũusda wʋsgo, tɩ yɩl n bẽd-b n yõk pa nana ye.

 • Sẽn bẽt-b liuuli wã geta liuuli wã sẽn minim n maandẽ wã, n bãng b sẽn tõe n maan n bẽd-ba.

 • A Sʋɩtãan sẽn bẽt nebã gũusda a Zeova nin-buiidã, n dat n paam n sãam b tẽebã.

Bũmb a naas a Sʋɩtãan sẽn tũnugd n bẽt tõndo:

 •  

  Ninsaal zoeese

 • Arzɛkã baoobo

 •  

  Pemsem kokr ne reem sẽn pa sõma

 •  

  Mo-yosã la d taabã pãn-komsmã