Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 60-68

D pẽg a Zeova, sẽn kelgd-a pʋʋsgã

D pẽg a Zeova, sẽn kelgd-a pʋʋsgã

D sã n pʋʋsd a Zeova, d gomd bũmb nins d sẽn pʋlm-a wã yelle

61:2, 9

  • D sã n pʋʋsd a Zeova n gomd d pʋlemsã yelle, d na n tõog n pids-b lame.

  • Pʋleng sẽn tar yõod n yɩɩd yaa d sẽn na n pʋʋs a Zeova n pʋlm-a tɩ d na n maana a raabã.

A Ana

D wilg tɩ d teega a Zeova, n pelgd d pʋg n pʋʋsd-a

62:9

  • D sã n dat tɩ d pʋʋsgã yɩ sõma, d segdame me n pelg d pʋg ne a Zeova.

  • D sã n wae n kot bũmb takɩ d pʋʋsgã pʋgẽ, d na n tõog n yãa a Zeova sẽn leokd tõnd to-to.

A Zeezi

A Zeova kelgda neb nins sẽn tũud-a wã pʋʋsgo

65:2, 3

  • Ned ning fãa sẽn dat n bãng a Zeova la a maan a raabã, a kelgda a pʋʋsgo.

  • Sẽn yaa wakat ning fãa, d tõe n pʋʋsa a Zeova.

A Korney

Gʋls-y bũmb a taab yell y sẽn dat n gom y pʋʋsg pʋgẽ: