Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sã n pa baood bũmb wʋsg vɩɩmã pʋgẽ, sõngd-d lame tɩ d tũ a Zeova sõma

D sã n pa baood bũmb wʋsg vɩɩmã pʋgẽ, sõngd-d lame tɩ d tũ a Zeova sõma

D tõe n gĩda d vɩɩmã ne bũmb wʋsg n pa bãng ye. Teedã raabo, bɩ d paoongã yell gesg baooda keelem la sẽka. A Zeezi pa bas tɩ laogã baood soog-a ye. Rẽ kɩtame t’a tõog n tʋm tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã.—Mat. 8:20.

Bõe la tõnd tõe n maan da gĩd d vɩɩmã, n paam n moon koɛɛgã n paase? Rẽ yĩnga, y tõe n toeema yɛl kẽer zakã pʋgẽ, tɩ nin-yɛng tõog n lebg so-pakd bɩ? Y sã n zoe n kẽesa y meng zãng-zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ, rẽ yĩnga y basame tɩ bũmb kẽer gĩd yãmb vɩɩmã bɩ? Y sã n toeem bũmb kẽer n tõog n tʋm a Zeova tʋʋmdã, kõta sũ-noogo.—1 Tɩm. 6:7-9.

Gʋls-y bũmb kẽer y sẽn tõe n toeem y vɩɩmã pʋgẽ: