Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Y tõe n maka yʋʋmd n ges bɩ?

Y tõe n maka yʋʋmd n ges bɩ?

N mak bõe? N mak n yɩ wakat fãa so-pakda. A Zeova na n ning-y-la bark wʋsgo.—Yel. 10:22.

Y SÃ N YAA SO-PAKDA, . . .

  • y na n lebga koe-moond sẽn tar minim, y na n nonga koɛɛgã mooneg me n paase.

  • y na n paasa yãmb ne a Zeova zoodã pãnga. Y sã n taasd neb a taabã koɛɛgã, na n kɩtame me tɩ y tagsd a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã yell n paasdẽ.

  • y na n paama sũ-noogo, y sẽn lʋɩɩs Wẽnnaam Rĩungã yɛl taoore, la y sõngd neb a taabã.—Mat. 6:33; Tʋʋ. 20:35.

  • y na n paam n kẽnga tigsg ning tigims sull yel-getã sẽn maand ne so-pakdbã, ne tigsg ning b sẽn maand daar a ye tigs-kãsengã semennã pʋgã. Y leb n tõe n paam n kẽnga so-pakrã tʋʋmd lekolle.

  • y na n paam n zãmsa neb wʋsg Biiblã.

  • y na n paam n moona ne y tẽed-n-taase, n keng taab raoodo.—Rom. 1:11, 12.