Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 69-73

A Zeova nin-buiidã tʋmda tũudum hakɩɩkã yĩng ne yẽesem

A Zeova nin-buiidã tʋmda tũudum hakɩɩkã yĩng ne yẽesem

Nebã segd n neeme tɩ d tʋmda tũudum hakɩɩkã yĩng ne yẽesem

69:10

  • A Davɩɩd vɩɩmã tõre, a talla yẽesem a Zeova tũubã pʋgẽ.

  • A Davɩɩd pa bas tɩ bũmb bɩ ned paoog a Zeova bɩ n sãam a yʋʋrã ye.

Kãsembã tõe n sõnga kom-bɩɩsã tɩ b tall yẽesem

71:17, 18

  • Tog n yaa a Davɩɩd n gʋls yɩɩn-kãngã, n wilg t’a rata ne a sũur fãa n sõng zãmaan ning sẽn wat-a wã.

  • Roagdbã ne kiris-neb nins sẽn tar minimã tõe n sõnga kom-bɩɩsã.

D sã n tar yẽesem, kɩtdame tɩ d rat n togs nebã Rĩungã sẽn na n maan ninsaalbã yĩnga

72:3, 12, 14, 16-19

  • Vɛrse a 3: Laafɩ na n zĩnda zĩig fãa.

  • Vɛrse 12: B na n fãaga nimbãan-dãmbã.

  • Vɛrse 14: Wẽnemã la namsgã na n saame.

  • Vɛrse 16: Ned fãa na n paama rɩɩb tɩ seke.