Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

GŨUSG GASGÃ

Sokre: Biiblã sã n yaa Wẽnnaam sebre, y pa tagsd tɩ baa nebã sã n bao n na n sãam-a, yaa zaalem sɩda?

Vɛrse: Eza. 40:8

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã pʋgẽ, b gomda b sẽn mak n na n menes Biiblã, n pa tõog ye.

GŨUSG GASGÃ (fãrendã seb-neng 16)

Sokre: M nongẽ lame n bãng yãmb tagsg sok-kãngã zugu. [Karm-y pipi sokrã sẽn be seb-neng 16.] Neb kẽer tagsdame tɩ tũudmã yita ninsaalb nengẽ. Sãnda me yetame tɩ yaa ne tũudmã maasem la ned tõe n paam tɩ Wẽnnaam nong-a. Yãmb tagsg yaa bõe?

Vɛrse: Zak 1:27

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã wilgda Biiblã sẽn yet rẽ wɛɛngẽ. M nongẽ lame n lebg n wa nindaare, tɩ d sõs sebrã goam kẽer zugu.

KOE-NOOG SẼN YIT WẼNNAAM NENGẼ!

Sokre: Neb wʋsg pa wʋmd yɛlã sẽn kengã võore, la ninsaalbã yel-manesem sẽn toeemdã me ye. Rẽ yĩnga, yãmb miime tɩ Biiblã ra pĩnd n togsa sẽn na n yɩ woto wã võor bɩ?

Vɛrse: 2 Tɩm. 3:1-5.

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã wilgdame tɩ baa toodã sã n pida zĩig fãa, kiba-noog n be neb nins sẽn nong Wẽnnaamã yĩnga. [Gom sokr a 2 soabã sẽn be pipi zãmsgã pʋgã yelle.]

GƲLS-Y Y SẼN DAT N KÃAB SƐBÃ TO-TO

Tik-y makr ning b sẽn kõ wã, n gʋls y sẽn dat n kãab sɛbã to-to