Koe-moond sẽn moond koɛɛgã pʋʋg pʋga, Kamerun

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Sẽoogo 2016

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

Ad-y y sẽn tõe yeel n kãab Gũusg Gasgã ne Koe-noog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ sebrã to-to. Gʋls-y y sẽn dat n kãab sɛbã to-to.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D pẽg a Zeova, sẽn kelgd-a pʋʋsgã

D sã n pʋʋsd a Zeova, bõe yĩng tɩ yaa sõma tɩ d gomd bũmb nins d sẽn pʋlm-a wã yelle? Wãn to la d tõe n wilg d pʋʋsg pʋgẽ tɩ d teega a Zeova? (Yɩɩn-sõamyã 61-65)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sã n pa baood bũmb wʋsg vɩɩmã pʋgẽ, sõngd-d lame tɩ d tũ a Zeova sõma

D sã n pa baood bũmb wʋsg vɩɩmã pʋgẽ, na n sõnga tõnd tɩ d tõog n maan bõe? Wãn to la d tõe n dɩk a Zeezi togs-n-taare?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova nin-buiidã tʋmda tũudum hakɩɩkã yĩng ne yẽesem

Yam bʋg la d tõe n dɩk a Davɩɩd yẽesmã a Zeova tũubã? D sã n tar yẽesem, kɩtdame tɩ d rat n maan bõe? (Yɩɩn-sõamyã 69-72)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Y tõe n maka yʋʋmd n ges bɩ?

Neb nins sẽn na n lebg wakat fãa so-pakdbã na n paama sũ-noog la barka.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Na-kẽndre, wakat fãa so-pakdbã yĩnga

Y na n yãame tɩ baa neb nins sẽk sẽn pa waooge, bɩ sẽn ka laafɩ wall sẽn pa tar-b pãng wʋsgã tõe n lebga wakat fãa so-pakdba.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Tẽeg a Zeova tʋʋmã yelle

A Zeova tʋʋmã kẽer la bʋse? D sã n bʋgs rẽ zugu, wãn to la na n naf-do? (Yɩɩn-sõamyã 74-78)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova n yaa a soab ning sẽn ka to yãmb vɩɩmã pʋgẽ bɩ?

Sẽn gʋls-a yɩɩn-sõamyã 83 soabã wilgame t’a Zeova n yaa a soab ning sẽn ka to yẽ vɩɩmã pʋgẽ. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ tõnd me nengẽ yaa woto?