Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Y sã n wa segend y yi-kãadem kibsa, gũus-y n da maan wa dũniyã nebã ye

Y sã n wa segend y yi-kãadem kibsa, gũus-y n da maan wa dũniyã nebã ye

Pag ne rao sẽn yaa kiris-neb sã n dat n segl b yi-kãadem kibsa, b segd n yãka yam bũmb toor-toor pʋgẽ. Neb kẽer tõe n pẽdgd-b lame n dat tɩ b maan kibs-kẽeng wa bãmb sakã neb sẽn wae n maandẽ wã. B zakã neb la b zo-rãmb me sẽn dat b neer tõe n tara b sẽn tagsde. Biiblã sagls wall a no-bʋs n tõe n sõng sẽn dat-b n kẽ kãadmã tɩ b tõog n segl b yi-kãadmã kibs sõma, n da wa maan bũmb tɩ b sũur-kasetã ningd-b taale, bɩ b wa maand b bãngẽ?

GES-Y VIDEO WÃ: YI-KÃADEM KIBS SẼN WAOOGD A ZEOVA, TƖ RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Wãn to la Biiblã sagls sõng a Nick ne a Juliana?

  • Bõe yĩng tɩ sẽn dat-b n kẽ kãadmã segd n yãk saam-biig tẽeb sẽn bɩ, t’a ‘ges kibsã yelle’?—Zã 2:9, 10

  • Yaa bõe yĩng la a Nick ne a Juliana sẽn yãk yam ning b sẽn yãke, b yi-kãadmã wɛɛngẽ wã?

  • Yaa ãnd soab n tog n wilg yɛlã sẽn na n yɩ to-to yi-kãadmã daare, la yi-kãadmã kibs zĩigẽ wã?—w06 11/1 19 s. 10