Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | SƖNGRE 1-2

A Zeova naana bõn-vɩɩs buud toor-toor tẽngã zugu

A Zeova naana bõn-vɩɩs buud toor-toor tẽngã zugu

1:3, 4, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 27

Gʋls bũmb nins a Zeova sẽn naan daar fãa wã.

  • Pipi daarã

  • Rasem a yiib-n-soabã

  • Rasem a tãab-n-soabã

  • Rasem a naas-n-soabã

  • Rasem a nu-n-soabã

  • Rasem a yoob-n-soabã