Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm-vẽkr rasem 20-26

SƖNGRE 6-8

Yʋʋm-vẽkr rasem 20-26

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A maana woto bal kɛpɩ”: (Min. 10)

  • Sɩng. 6:9, 13—A Nowe ra yaa nin-tɩrga, la a wakatẽ nebã ra yaa nin-wẽnse. (w18.02 4 s. a 4)

  • Sɩng. 6:14-16—B kõo a Nowe tʋʋmd sẽn da pa nana. (w13 4/1 13 s. a 6)

  • Sɩng. 6:22—A Nowe wilgame t’a tẽeda a Zeova. (w11 9/1 21 s. 13)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. 10)

  • Sɩng. 7:2—Yaa bõe n da sõngd tɩ b bãngd rũms sẽn yaa sõma ne rũms sẽn pa sõma wã n bake? (w04 1/1 7 s. a 7)

  • Sɩng. 7:11—A Nowe wakatẽ sa-kãsengã koom yii yɛ? (w04 1/1 8 s. a 1)

  • Togs-y semen-kãngã Biiblã karengã sẽn sõng yãmb tɩ y bãng a Zeova zugu, koe-moonegã wɛɛngẽ, wall bũmb a to wɛɛngẽ.

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng. 6:1-16 (th sak 10)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi lebg-n-tɩ-gesã video: (Min. a 5) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã, tɩ rẽ poor bɩ f sok kɛlgdbã yaa: Wãn to la koe-moondã sõng kɛlgdã t’a tags 1 Zã 4:8 wã goam zug neere? Wãn to la koe-moondbã naag taab noor a ye n tʋme, n paam n taas koɛɛgã?

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak 12)

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Rẽ poor bɩ f kõ sebr sẽn naag tõnd koe-moonegã tʋʋm-teedã pʋgẽ. (th sak a 7)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 31

 • Zak pʋgẽ Biibl zãmsgo: A Nowe rag n tũuda Wẽnnaam: (Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã. Rẽ poor bɩ f soke: Video wã pʋgẽ, wãn to la roagdbã tik a Nowe kibarã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã n zãms b kambã bũmb toor-toor sẽn tar yõodo? Bõe ne bõe la yãmb yã video wã pʋgẽ, n dat n maan a buud y zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sasa?

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. a 5)

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 100

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Yɩɩll 37 la pʋʋsgo