Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõsg tɩʋʋsgo

●○○ PIPI SÕSGA:

Sokre: Wẽnnaam yʋʋr la bõe?

Vɛrse: Yɩɩn. 83:18, MN

Sokr a to: A Zeova zʋg-sõma wã sʋka, bʋg la kãseng n yɩɩda?

○●○ PIPI LEBG-N-TƖ-GESE

Sokre: A Zeova zʋg-sõma wã sʋka, bʋg la kãseng n yɩɩda?

Vɛrse: 1 Zã 4:8

Sokr a to: Bõe la y tõe n maan n lebg Wẽnnaam zoa?

○○● LEBG-N-TƖ-GES A 2 SOABA:

Sokre: Bõe la y tõe n maan n lebg Wẽnnaam zoa?

Vɛrse: Zã 17:3

Sokr a to: A Zeova vẽnegda sẽn wat beoog-daar bɩ?