A Nowe ne a zakã rãmb sẽn segend n na n kẽ koglgã pʋgẽ

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Yʋʋm-vẽkre 2020

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõss sẽn gomd Wẽnnaam yʋʋrã yelle, a zʋg-sõma ning sẽn yaa kãseng n tɩ yɩɩdã yelle, la d sẽn tõe n maan n lebg a zoa.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova naana bõn-vɩɩs buud toor-toor tẽngã zugu

Naanegã daar fãa, bõe la a Zeova maan-yã?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Yãmb tõe n wilga ned bũmb nins y sẽn tẽedã võor bɩ?

Nand tɩ y wilg ned bũmb ning sẽn kɩt tɩ y tẽed tɩ Naand n be wã, bũmb a yiib la y tog n maane. Yaa bõe ne bõe?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Pipi zirẽ-beedã sẽn wa ne zu-loees ninsã

A Sʋɩtãan sẽn yaa ziri wã ba wã, ket n tudgda ninsaalbã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Wãn to la y tõe n tall seb-vãadã n sɩng sõsg ne nebã?

Koɛɛgã mooneg sasa, wãn to la y tõe n tall seb-vãadã n sɩng sõsg ne nebã?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

“A maana woto bal kɛpɩ”

Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Nowe wẽn-sakrã, a tẽebã la a sẽn sak n tʋm tʋʋm-toogã pʋgẽ?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

“Dũniyã gill fãa rag n gomda buud-gomd a yembre”

Bõe n kɩt tɩ ninsaalbã sẽn be dũniyã gill zugã pa gomd buud-gomd a ye? Wãn to la Wẽnnaam maand t’a nin-buiidã sẽn yit tẽns toɛy-toɛy la sẽn gomd buud-goam toɛy-toɛyã zemsd taaba?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D yɩ tʋm-tʋmdb sẽn mi b tʋʋmd sõma

Tõnd koe-moonegã tʋʋm-teedã tara bũmb toor-toor sẽn sõngde. Yãmb mii y sẽn tõe n tall-b n tʋm to-to bɩ?