Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Bõe la d tõe n bãng yɩɩn-noodã pʋgẽ?

Bõe la d tõe n bãng yɩɩn-noodã pʋgẽ?

Yɩɩn-nood kẽer yãmb sẽn nong la bʋse? Bõe yĩnga? Yãmb tagsdame tɩ video-rãmbã wilgda bũmb d sẽn ne daar fãa vɩɩmã pʋgẽ bɩ? Video-rãmbã gom-zutã sẽn yaa toor-toorã, tɩ mizikã me yaa toor-toorã, ned fãa paamda a rẽnda. La yɩɩn-noodã ne mizikã sẽn naag ne video-rãmbã pa reem yĩng ye. B tara yõod wʋsgo.

Yɩɩn-noog fãa wilgda tõnd bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, d sẽn tõe n tũ d vɩɩmã pʋgẽ la koɛɛgã mooneg pʋgẽ me. Yɩɩl kẽer pʋgẽ, b gomda maand taab sãandã yelle, zems-n-taarã, zoodã, raoodã, nonglmã la tẽebã yelle. A taab pʋsẽ, b gomda lebg n wa a Zeova nengẽ wã yelle, sugrã kũuni, maan sɩd ne a Zeova daar fãa wã, la wɩng ne tũudmã tʋʋmã yelle. Yɩɩn-noog a ye meng n gomd telefõn-dãmbã tall n tʋm tɩ zemsã yelle. Sagl-sõma bʋs me la yɩɩn-noodã sõng yãmb tɩ y paame?

GES-Y VIDEO WÃ: JUSTE À NOTRE PORTE. RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Bark bʋg sẽn wat yell la saam-biigã ne a pagã sẽn kʋʋlã tagsdã?—Sɩng. 12:3

  • Bõe la d tõe n maan tɩ sõng tɩ d maneg n kɩs sɩd t’a Zeova tara tõog n na n pids a pʋlemsã?

  • Tigs-bʋs sẽn kõt sũ-noog n na n zĩnd ka la bilfu?

  • Wãn to la d sẽn gũud Rĩungã sẽn na n wa maan bũmb ninsã sõngd tõnd tɩ d maood ne zu-loeesã rũndã-rũndã?—Rom. 8:25