Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Yãmb rɩta D vaees Gʋls-sõamyã daar fãa sebrã yõod bɩ?

Yãmb rɩta D vaees Gʋls-sõamyã daar fãa sebrã yõod bɩ?

Rẽ yĩnga, D vaees Gʋls-sõamyã daar fãa sebrã karengã naaga bũmb nins y sẽn maand beoog sẽn vẽeg fãa y tẽebã kengr yĩngã bɩ? Y sã n pa karemdẽ, y pa tõe n modg n maand woto sɩda? Neb kẽer karemd-a-la yibeoog pĩnda. Woto, b tõogd n bʋgsa b sẽn karmã zugu, b sẽn wat n tʋmd b tʋʋmã sasa. (Zoz. 1:8; Yɩɩn. 119:97) Bõe la y tõe n maan n paam n dɩ daarã vɛrse wã yõod n paase? Karm-y vɛrse nins sẽn deng daarã vɛrse la sẽn pʋgd-a wã Biiblã pʋgẽ, n bãng b sẽn gomd bũmb ning yelle. Tags-y Biiblã kibar sẽn wilgd saglg ning yell b sẽn gomd vɛrse wã pʋgẽ tũub yõodo. Rẽ poor bɩ yãmb mengã tũ saglgã. Y sã n sakdẽ tɩ Wẽnnaam Gomdã wilgd-y sore, yell fãa pʋgẽ y bãngd n yãka y sẽn na n maanega, la na n naf-y-la wʋsgo.—Yɩɩn. 119:105.

Yibeoog fãa, Betɛll-rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã pʋsẽ, b sõsda D vaees Gʋls-sõamyã daar fãa sebrã zugu. Yʋʋma noorã, b ningda sõs-kãens buudã wʋsg JW Télédiffusion wã pʋgẽ, zĩig ning b sẽn gʋls tɩ ÉVÈNEMENTS ET DISCOURS. Yãmb kelga sõs-kãensã a yembr bɩ sẽn yɩɩd rẽ sẽn nan pa kaoos bɩ? Tõe tɩ sõss kẽer kell n zemsa ne yãmb sẽn da ratã kɛpɩ. Makre, wãn to la a Lot kibarã tõe n sõng yãmb y yam-yãkr pʋgẽ?

GES-Y VIDEO WÃ: RA NONG-Y DŨNIYÃ YE (1ZÃ 2:15). RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Daarã vɛrse wã b sẽn wɛgsã tika Biiblã sagl-bʋg zugu?

  • Wãn to la a Lot kibarã wilgd tɩ d sã n nong dũniyã la bũmb nins sẽn be a pʋgẽ wã yaa yelle?—Sɩng. 13:12; 14:12; 19:3, 12, 13, 24-26

  • Wãn to la d tõe n wilg tɩ d nonga a Zeova, la tɩ d pa nong dũniyã la bũmb nins sẽn be a pʋgẽ wã?

Daarã tõre, wãn to la m tõe n wilg tɩ m sɩd nonga a Zeova Gomdã?