Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõsg tɩʋʋsgo

●○○ PIPI SÕSGA

Sokre: Wẽnnaam daabã ne ninsaalbã yaa bõe?

Vɛrse: Sɩng. 1:28

Sokr a to: Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ Wẽnnaam na n pidsa a raabã?

○●○ PIPI LEBG-N-TƖ-GESE

Sokre: Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ Wẽnnaam na n pidsa a raabã?

Vɛrse: Eza. 55:11

Sokr a to: Wẽnnaam sã n wa pids a raabã, vɩɩmã na n yɩɩ wãn-wãna?

○○● LEBG-N-TƖ-GES A 2 SOABA

Sokre: Wẽnnaam sã n wa pids a raabã, vɩɩmã na n yɩɩ wãn-wãna?

Vɛrse: Yɩɩn. 37:10, 11

Sokr a to: Bõe la d segd n maan n wa paam n vɩɩmd wakat kãnga?

TẼEGRÃ SEB-VÃOOG KÃABGO (Tʋʋlg rasem 14–Tʋʋl-nif rasem a 7):

“Tõnd waame n na n bool yãmb tɩ y wa naag tõnd ne neb milyõ-rãmb n maan tigsg sẽn tar yõod wʋsgo. Yaa a Zeezi kũumã tẽegrã.” Kõ a soabã seb-vãoogã. “Seb-vãoogã wilgda tigsgã wakate, la a zĩigã. D boond-​y lame me tɩ y wa kelg sõsg semen ning sẽn na n deng tẽegrã.”

Sẽn kelg-a sõma, bɩ y sok-a yaa: Bõe yĩng t’a Zeezi ki?