Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sig-noy rasem 18-24

SƖNGRE 40-41

Sig-noy rasem 18-24

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova fãaga a Zozɛfe”: (Min. 10)

  • Sɩng. 41:9-13—B goma a Zozɛf yell ne a Farawõ. (w15 1/2 14 4-5)

  • Sɩng. 41:16, 29-32—A Zeova kɩtame t’a Zozɛf tõog n bilg a Farawõ zãmsdã võore. (w15 1/2 14-15)

  • Sɩng. 41:38-40—A Zozɛf lebga Ezɩpt nin-kãseng a yiib-n-soabã. (w15 1/2 15 3)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. 10)

  • Sɩng. 41:14—Bõe yĩng t’a Zozɛf reng n põng a zugã n yaool n na n kẽng a Farawõ nengẽ? (w15 1/11 9 1-3)

  • Sɩng. 41:33—A Zozɛf sẽn gom ne a Farawõ to-to wã wilgda tõnd bõe? (w09 11/1 31 s. 14)

  • Togs-y semen-kãngã Biiblã karengã sẽn sõng yãmb tɩ y bãng a Zeova zugu, koe-moonegã wɛɛngẽ, wall bũmb a to wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng. 40:1-23 (th sak a 2)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Lebg-n-tɩ-gesã video: (Min. a 5) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã, tɩ rẽ poor bɩ f sok kɛlgdbã yaa: Bõe n wilgd tɩ pagã ne a sɩdã naaga taab n segl b mens sẽn na yɩl n lebg n tɩ kaag kɛlgdã? Wãn to la saam-biigã bilg vɛrse wã võor tɩ yɩ vẽenega?

 • Lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak 11)

 • Lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 5 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Kãab kɛlgdã sebr sẽn be tõnd Koe-moonegã tʋʋm-teedã pʋgẽ. (th sak 13)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 128

 • D maan wa a Zozɛfe: D tõog toogo, baa b sã n wa maand tõnd pãnga (Min. a 6) Reng n ning video wã: Lebg a Zeova zoa—Tõog toogo, b sã n wa maand-f pãnga. Bool kamb tɩ b wa ɛstaraadã zugu, n sok-b yaa: Bõe ne bõe la b maan a Kalɛb ne a Sofɩa tɩ nams-ba? Fo tagsdame t’a Zozɛf kibarã sõng-b lame tɩ b bãng bõe?

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. a 9)

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 115

 • Baasg goama. (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Yɩɩll 124 la pʋʋsgo