Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Yãmb segl n saame bɩ?

Yãmb segl n saame bɩ?

Sabab-wẽng sã n wa paam-yã, na n mikame tɩ y zoe n segl n saame bɩ? Tẽn-digimdsi, sob-kãsemse, bugum sẽn dɩt weto, la sa-kãsems tõe n tiig n waame, n sãam bũmb wʋsgo. Sẽn paase, sẽn yaa zĩig ning la sasa ning fãa, teerorist-rãmbã tõe n wẽeme, gudgr tõe n wa zĩndame, bã-longds me tõe n pukame. (Koɛ. 9:11) D pa tog n tẽ tɩ zu-loees a woto buud pa na n tol n zĩnd d sẽn beẽ wã ye.

Tõnd ned kam fãa tog n maana bũmb toor-toor n segl a meng sabab-wẽng yĩnga. (Yel. 22:3) Yaa sɩd t’a Zeova siglgã maanda bũmb toor-toor n sõngd tõnd sabab-wẽns wakate, la pa rat n yeel tɩ d pa segd n maan bũmb n segl d mens ye.—Gal. 6:5.

GES-Y VIDEO WÃ: YÃMB SEGL N SAA SABAB-WẼNG YĨNG BƖ? RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Tõnd ne a Zeova zoodã sã n tar pãnga, wãn to la rẽ na n sõng-d sabab-wẽng sasa?

  • Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d . . .

    • • modg tɩ kãsem-dãmbã paamd d kibar wakat fãa nand tɩ sabab-wẽng wa, sabab-wẽng sasa, la sabab-wẽng poore?

    • • reng n segl bũmb toor-toor n ning korg pʋgẽ n bĩngi?—g17.5 6

    • • bao n bãng sabab-wẽns nins buud sẽn tõe n paam-dã, la d sẽn tog n maan yell fãa pʋgẽ?

  • Sabab-wẽng sã n paam neba, bũmb a tãab la d tõe n maan n sõng-ba. Yaa bõe ne bõe?