Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | SƖNGRE 42-43

A Zozɛf wilgame t’a yaa yõk-m-meng soaba

A Zozɛf wilgame t’a yaa yõk-m-meng soaba

42:5-7, 14-17, 21, 22

Yãmb tõe n mams n gesa a Zozɛf tagsg sẽn da yaa a soaba, a sẽn wa n yã a kẽem-dãmbã bɩ? A ra tõe n vẽnega a meng ne a kẽem-dãmbã tao-tao, tɩ rẽ poor bɩ a mobg-ba, pa rẽ bɩ a rok a sũuri. La a reng n tagsame n yaool n na n yãk a sẽn na n maanegã. Yãmb zakã neb wall neb a taab sã n maanda yãmb pãngã, y manesem na n yɩɩ wãna? A Zozɛf mak-sõngã wilgda tõnd tɩ yõk-m-mengã tara yõod wʋsgo. Sẽn paase, wilgdame tɩ d pa segd n tũ d sũurã sẽn yaa zãmb soabã raabo, n maan sẽn pa segd ye.

Wãn to la y tõe n dɩk a Zozɛf togs-n-taar y zu-loeesã pʋgẽ?