Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Kebɛk taoor dãmbã kõo a Zeova Kaset rãmbã sor tɩ b tʋm b tʋʋmdã

Kebɛk taoor dãmbã kõo a Zeova Kaset rãmbã sor tɩ b tʋm b tʋʋmdã

B sẽn wa n kaood a Poll bʋʋdã, a yeelame t’a ratame t’a Sezaar kao a bʋʋdã. Yaa a sẽn da yaa Rom tẽng-n-biigã n kõ-a so-kãnga. A sẽn maan woto wã, a kõo tõnd mak-sõngo. Ges-y video ning gom-zug sẽn yaa: Kebɛk taoor dãmbã kõo a Zeova Kaset rãmbã sor tɩ b tʋm b tʋʋmdã. Rẽ na n sõng-y lame tɩ y bãng d saam-biisã sẽn tik laloa wã to-to n gom n teel koe-noogã Kebɛk soolmẽ wã. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã:

  • Zu-loe-bʋs la d saam-biisã ra segd Kebɛk soolmẽ wã?

  • Seb-vã-bʋg la b yiis n pʋɩ nebã, la woma bi-bʋse?

  • Bõe n paam saam-biig a Eme Buse?

  • Kanada bʋ-kaoodbã sull ning sẽn tar noor n yɩɩdã kaoo saam-biig a Eme Buse bʋʋdã n yeel tɩ bõe?

  • Bõe la laloa wã yeel tɩ pa wae, tɩ saam-biisã tik rẽ bʋʋdã kaoob sasa, la baasa wãna?

  • Tũudmã taoor dãmb sẽn wa n kɩt tɩ polɩɩs-rãmbã sãam a Zeova Kaset rãmbã tigsgã, bõe n maane?