Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | TƲƲMA 21-22

“Bɩ a Zeova maan a raabo”

“Bɩ a Zeova maan a raabo”

21:8-14

A Poll ra miime tɩ vʋʋsem sõngã ratame t’a kẽng Zerizalɛm, zĩig ning a sẽn da na n paam zu-loeesã. (Tʋʋ. 20:22, 23) Rẽ n so t’a tẽed-n-taasã sẽn da rat a neerã sẽn bõos-a t’a ra kẽngã, a sok-b lame: “Yaa bõe n tar yãmb tɩ y yãbd n na n sãam mam sũuri?” (Tʋʋ. 21:13) Ned sã n mongd a meng bũmb wʋsg a Zeova tʋʋmdã yĩnga, tõnd pa tol n dat n koms a raood ye.