Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ROM DÃMBÃ 1–3

Ket-y n kibind-y y sũur-kasetã

Ket-y n kibind-y y sũur-kasetã

2:14, 15

D sã n dat tɩ d sũur-kasetã tʋm sõma, d segd

  1. n kibl-a-la ne Biiblã saglsã.

  2. n kelg-a a sã n wa keoogd tõndo.

  3. n pʋʋs n kos vʋʋsem sõngã t’a sõng-d tɩ d tõog n mao ne d pãn-komsmã.—Rom. 9:1.