Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Tall-y video-rãmbã n zãms y karen-biisã

Tall-y video-rãmbã n zãms y karen-biisã

D sã n wilg ned bũmb a sẽn tõe n yã, sõngdame t’a wʋm a sẽn zãmsdã võor sõma, la a ra yĩm me ye. A Zeova sẽn yaa tõnd karen-saam-kãsengã maana woto n zãms neb bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. (Sɩng. 15:5; Zer. 18:1-6) A Zeezi sẽn yaa karen-saam-kãsengã me maana woto. (Mat. 18:2-6; 22:19-21) Yʋʋmã noorã, bũmb nins d sẽn tõe n wilg nebã sʋka, video-rãmbã sɩd sõngda nebã wʋsgo. Yãmb sã n wa zãmsd ned Biiblã, y tʋmda ne video-rãmbã sõma bɩ?

B maana video-rãmb piiga, sẽn na yɩl n sõng tõnd tɩ d zãms nebã Koe-noog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ! sebrã. Video-rãmbã fãa la bal gom-zut zemsa ne sokr sẽn be sebrã pʋgẽ. Y sã n kẽ jw.org n pak sebrã, y mikdame tɩ b wilga y sẽn segd n wilg Biibl zãmsã video fãa wakat ninga. Sẽn paase, d sã n wa tar sɛb a taab n zãmsd ned Biiblã, video-rãmb a taab n be d sẽn tõe tall n sõng-a t’a wʋm zãmsgã võore.

Tõe tɩ yãmb sõsda bũmb Biiblã sẽn yet zugu, tɩ yaa toog ne y Biibl zãmsã t’a wʋm a võore, pa rẽ bɩ a maooda ne zu-loɛɛg ninga. Sã n yaa woto, y tõe n kẽe jw.org wall JW Télédiffusion wã pʋgẽ n bao video sẽn na n sõng-a. Y tõe n yãka video tɩ yãmb ne y Biibl karen-biigã naag taab n gese, tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

Kiuug fãa, b yiisda video-paala. Y sã n wa get-ba, tags-y n ges-y y sẽn tõe n tʋm ne-b to-to, y sã n wa zãmsd ned Biiblã.