Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: D zãms lɛta gʋlsgo

D paas d koe-moonegã minim: D zãms lɛta gʋlsgo

A YÕODÃ: Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa lɛta 14 n keng a tẽed-n-taasã raoodo. Pipi Korẽnt rãmb sebrã bee lɛt-kãens sʋka. Ned sã n na n gʋls lɛtre, a tõe n maaga a yĩng n tags n bao gom-biis sẽn zemse. Sẽn na n deeg-a lɛtrã me tõe n karm-a lame n yɩlme. D tõe n tũnuga ne lɛta n taas d roagdb la d mitins koe-noogã sõma. D leb n tõe n tũnuga ne-b n taas koɛɛgã neb nins d sẽn pa tõe n paam n sõs ne wã. Wala makre, nina tõe n wilgame t’a rat n bãng n paasame, tɩ yaool n yaa toog tɩ d paam-a yiri. Tõe n yɩɩ toog tɩ d paam d moonegã zĩigẽ neb kẽere, b sẽn be ro-bɛd pʋsẽ tɩ neb gũudẽ, pa rẽ bɩ b sẽn be zĩ-zãrsẽ yĩnga. D sã n na n gʋls ned lɛtre, bõe la d pa segd n yĩmi, sẽn yɩɩd fãa sã n yaa ned d sẽn pa mi?

SẼN SEGD N YƖ TO-TO:

  • Gʋls-y y sẽn da na n yeel-a, y sã n da paam n na n sõs ne-a. Sɩngrẽ wã bal bɩ y gʋls y yʋʋre, la y wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ y gʋls-a wã. Y tõe n soka sokr sẽn na n kɩt t’a tagse, la y wilg-a tõnd sɩtã. Wilg-y-yã-a t’a tõe n kẽe tõnd sɩtẽ wã n zãms Biiblã, wall y yeel-a t’a tõe n paamame tɩ b wat n zãmsd-a a zakẽ wã, pa rẽ bɩ y wilg-a sebr tõnd sẽn tar n zãmsd nebã Biiblã sags kẽere. Y tõe n naaga jw.org kartã, booll sebre, seb-vãoog wall bũmb a to n tool-a.

  • Ra gʋls-y lɛt-woko, tɩ karengã wa yɩ yaams ne-a ye.—Ges-y seb-neng a 8 wã, n bãng y sẽn tõe n gʋls to-to.

  • Y sã n sa bɩ y lebs n karem n ges y pa tudgi, karengã sã n yaa nana, la y sã n goma ne waoogre. Ning-y tẽmbr sẽn zemse.