Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋlg rasem 18-24

1 KORẼNT RÃMBÃ 1-3

Tʋʋlg rasem 18-24
 • Yɩɩll 127 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi lebg-n-tɩ-gesã video: (Min. a 5) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. (th sak a 3)

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo, la f kãab kɛlgdã Bãng Biiblã sebrã. (th sak 11)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 18

 • D paas d koe-moonegã minim: D zãms lɛta gʋlsgo”: (Min. a 8) Sõsg ne kɛlgdbã.

 • Tʋʋlg kiuugã rasem 23 wã tɛka, d na n pʋɩɩ seb-vãad n bool nebã tɩ b wa tẽegrã: (Min a 7) Sõsg koe-moonegã yel-gɛt sẽn segd n wɛgse. Kõ ned fãa seb-vãoogã, la f sõs a zugu. Ning sõsg tɩʋʋsgã video wã, tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu. Wilg tigingã sẽn sigl koɛɛgã mooneg to-to, n na n tõog n pʋɩ seb-vãadã y moonegã zĩig fãa.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 59

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 51 la pʋʋsgo