Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõsg tɩʋʋsgo

●○○ PIPI SÕSGA

Sokre: Wẽnnaam daabã ne ninsaalbã yaa bõe?

Vɛrse: Sɩng. 1:28

Sokr a to: Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ Wẽnnaam na n pidsa a raabã?

○●○ PIPI LEBG-N-TƖ-GESE

Sokre: Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ Wẽnnaam na n pidsa a raabã?

Vɛrse: Eza. 55:11

Sokr a to: Wẽnnaam sã n wa pids a raabã, vɩɩmã na n yɩɩ wãn-wãna?

○○● LEBG-N-TƖ-GES A 2 SOABA

Sokre: Wẽnnaam sã n wa pids a raabã, vɩɩmã na n yɩɩ wãn-wãna?

Vɛrse: Yɩɩn. 37:10, 11

Sokr a to: Bõe la d segd n maan n wa paam n vɩɩmd wakat kãnga?

TẼEGRÃ SEB-VÃOOG KÃABGO (Tʋʋlg rasem 23–Tʋʋl-nif rasem 19):

D boonda nebã tɩ b wa naag tõnd n maan tigr sẽn tar yõod wʋsgo. Yãmb seb-vãoog la woto. Tʋʋl-nif kiuugã rasem 19 sẽn yaa arzũmã, dũniyã gill zugu, neb milyõ-rãmb n na n tigim taab n tẽeg a Zeezi Kirist kũumã. Seb-vãoogã zugu, b wilga tigsgã zĩiga, la a sẽn na n yɩ wakat ninga. D boond-y lame me tɩ y wa kelg sõsg semen ning sẽn na n deng tẽegrã. A gom-zugã yaa: “Modg-y n wa paam vɩɩm hakɩɩkã!”

Sẽn kelg-a sõma, bɩ y sok-a yaa: Bõe yĩng t’a Zeezi ki?