Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | 1 KORẼNT RÃMBÃ 10-13

A Zeova yaa sɩd soaba

A Zeova yaa sɩd soaba

10:13

A Zeova tõe n yãka yam n kɩt tɩ d zu-loɛɛg sa. La naoor wʋsgo, a ‘tukda sor sẽn na yɩl tɩ d tõog toogo,’ rat n yeel t’a sõngda tõnd tɩ d paam bũmb ning fãa sẽn na n sõng tɩ d tõog n kell n sak-a wã.

  • A Zeova tõe n tũnuga ne a Gomdã, a vʋʋsem sõngã la tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã sɛbã n bels tõndo, la a keng d raoodo, tɩ d yam gãande.—Mat. 24:45; Zã 14:16; Rom. 15:4.

  • A tõe n sõnga tõnd ne a vʋʋsem sõngã maasem, tɩ d tẽeg Biiblã kibay la a saglse, tɩ sõng-d tɩ d bãng n maan sẽn segde.—Zã 14:26.

  • A tõe n sõng-d-la ne a malɛgsã maasem.—Ebre. 1:14.

  • A tõe n tũnuga ne d tẽed-n-taasã n sõng-do.—Kol. 4:11.