B reegda sãan sẽn wa a Zeezi kũumã tẽegre

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Tʋʋl-nifu 2019

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõss sẽn gomd a Zeezi Kirist kũumã yelle.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Sẽn nan pa kẽ-b kãadmã tara bũmb sẽn yaa sõma

Kiris-ned sã n nan pa kẽ kãadem, bõe la a tõe n maan tɩ rẽ naf-a sõma?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova yaa sɩd soaba

Tõnd sã n wa maood ne zu-loɛɛga, a Zeova sõngda tõnd tɩ d paam bũmb ning fãa sẽn na n sõng tɩ d tõog toogo

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Bõe la d tõe n maan n segl d mens tẽegrã yĩnga?

Tõnd fãa segd n segla d mens d sũyã pʋsẽ. Wãn to la d tõe n maan dẽ?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Wẽnnaam na n yɩɩ “bũmb fãa nebã fãa yĩnga”

Bõn-sõma n gũud neb nins sẽn na n kell n maan sɩd ne a Zeova wã.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova yaa “belsg fãa Wẽnnaam”

Bũmb a ye a Zeova sẽn tũnugd n belsd sũ-sãang rãmbã yaa tigingã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D bao tɩ Wẽnnaam zãms-do

Zãmsg ning tõnd sẽn paamd a Zeova sẽn yaa d Karen-saam-kãsengã nugẽ wã sõmblem ka to ye.