Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | EFƐƐZ RÃMBÃ 1-3

A Zeova sẽn maand bũmb nins a raabã pidsg yĩnga

A Zeova sẽn maand bũmb nins a raabã pidsg yĩnga

1:8-10

A Zeova sigla yɛlã sẽn na yɩl tɩ malɛgsã la ninsaalbã lebg wa zak a ye rãmba.

  • Sõngda sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã tɩ b na n wa tɩ vɩɩmd saasẽ ne b Zu-soab a Zeezi.

  • Sõngda sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zug Mesi wã naam sasa wã.

Bõe la m tõe n maan n sõng tɩ zems-n-taar kell n zĩnd a Zeova siglgã pʋgẽ?