Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Mao-y tɩ y Biiblã zãmsg naf-y wʋsgo

Mao-y tɩ y Biiblã zãmsg naf-y wʋsgo

A YÕODÃ: Wẽnnaam Gomdã zãmsg sõngd-d lame tɩ d “bãng sɩdã yalem, a woglem, a zãntlem la a zulum sõma.” (Efɛ. 3:18) Sõngd-d lame me tɩ d kell n yɩ neb sẽn pa tar taale, la sẽn pa tar rẽok baa bilf zãmaanã neb sẽn yaa wẽnsã sʋka, la d kell ‘n gãd vɩɩm koɛɛgã kãn-kãe.’ (Fili. 2:15, 16) D sã n na n zãms Biiblã, d tõe n yãka bũmb sẽn na n sõng tõnd mengã zĩig takɩ wɛɛngẽ n zãmse. Bõe la d tõe n maan n dɩ Biiblã kareng la a zãmsg yõod sõma?

D SẼN TÕE N MAAN TO-TO:

 • Rẽegd-y vɛrse-rãmbã la y gʋlsd bũmb kẽer Biibl ning y sẽn tar n zãmsdẽ wã pʋgẽ. Tõe n yɩɩ ne tablɛte, wall portaable.

 • Y sã n wa karemd Wẽnnaam Gomdã, sokd-y y meng sogsg kẽere. Wala makre: ‘Ãnda yell la b gomda? Bõe yell la b gomda? Yɩɩ wakat bʋgo? Yɩɩ yɛ? Bõe yĩng tɩ b yeel woto? Yɛlã ra yaa wãn to?’

 • Bao-y n wʋm-y y sẽn karemdã võore. Tall-y bũmb nins b sẽn yiis vaeesgã yĩngã n bao n bãng gom-zug wall Biiblã vɛrse ning võore.

 • Bʋgs-y y sẽn karmã zug n ges sẽn tõe n naf yãmb mengã to-to.

 • Tũud-y bũmb nins y sẽn bãngdã wakat fãa.—Luk 6:47, 48.

GES-Y VIDEO WÃ: ZÃMSD-Y BIIBLÃ SÕMA N TÕOG N KELL N YALS “KÃN-KÃE,” TƖ RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

 • Bõe la neb kẽer yeel Biiblã zãmsg wɛɛngẽ?

 • Bõe yĩng tɩ d sã n na n zãms Biiblã fãa bɩ d segd n pʋʋse?

 • Bõe n tõe n sõng-d tɩ d wʋm Biiblã vɛrse ning võor sõma?

 • Bãn nins d sẽn tõe n ning Biibl ning d sẽn tar n zãmsdẽ wã pʋgẽ wã la bʋse?

 • D sã n wa zãmsd Wẽnnaam Gomdã, bõe yĩng tɩ d segd n bʋgsdẽ?

 • D sã n zãms Biiblã n bãng bũmbu, bõe la d segd n maane?

“Mam sɩd nonga yãmb tõogã! Mam tagsda a yell n ka basdẽ ye.” —Yɩɩn. 119:97.