Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | GALAT RÃMBÃ 4-6

Makr sẽn tar võor tõnd yĩnga

Makr sẽn tar võor tõnd yĩnga

4:24-31

Tʋm-tʋmd a Poll dɩka makrã n na n bilg kaool-paalgã sẽn yɩɩd Tõogã kaoolã to-to. Kirist ne a na-rɩt-n-taasã naam sasa, ãdem-biisã fãa na n paama b mens ne yel-wẽndã, sũ-sãamsã la kũumã, la b lebg neb sẽn zems zãnga.—Eza. 25:8, 9.

 

TƲM-TƲMD-POAK A AGAARE

A makda Israyɛll buudã sẽn da be Tõogã kaool pʋgẽ, tɩ Zerizalɛm yaa b na-tẽngã.

TƲM-TƲMD-POAK A AGAAR “KAMBÔ

Makda Zʋɩf-rãmbã sẽn da pʋlem tɩ b na n saka Tõogã. B namsa a Zeezi, la b pa sak-a ye.

TÕOGÃ KAOOL YEMBSE

Tõogã ra tẽegda Israyɛll nebã tɩ b yaa yel-wẽndã yembse.

BURKĨN-POAK A SAARA

A makda “yĩngr Zerizalɛmmã” sẽn yaa a Zeova siglgã babg ning sẽn be saasẽ wã.

A SAARA “KAMBÔ

B makda Kiristã ne kiris-neb 144000 sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã.

KAOOL-PAALGÃ WATA NE LOHOREM

Sẽn tẽed-b Kiristã maoongã paama lohorem, tɩ Tõogã pa le ningd-b taal ye.