Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | EFƐƐZ RÃMBÃ 4-6

‘Bob-y zab-teed nins Wẽnnaam sẽn kõtã fãa’

‘Bob-y zab-teed nins Wẽnnaam sẽn kõtã fãa’

6:11-17

Tʋm-tʋmd a Poll maka kiris-nebã ne sodaas sẽn zabd zabre. Tõnd bɛɛbã yaa “zĩn-dãmbã.” Baa sẽn tõe n wõnd d ka pãng la d pa tar d sẽn tõe n maan b taoorã, d sã n “bob zab-teed nins Wẽnnaam sẽn kõtã fãa,” ne a sõngre, d tõe n tõoga zabrã.

Wilg-y zab-teoog fãa ne a sẽn makd bũmb ninga

D BƲGSE: Mam boba zab-teedã fãa bɩ?