Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | 2 KORẼNT RÃMBÃ 4-6

“Tõnd pa komsd raood n bas ye”

“Tõnd pa komsd raood n bas ye”

4:16-18

Mams-y wa zags a yiib rãmb sẽn na n vɩ ro-bedr sẽn kʋdg pʋgẽ. Roogã sẽn yaa to-to wã sãamda zak a ye wã neb sũur wʋsgo, tɩ zak a to wã neb sũy yaool n noomẽ, bala, pa na n kaoos la b yi n tɩ zĩnd ro-paall sẽn yaa neer pʋgẽ ye.

Baa ‘bõn-naandsã fãa sẽn naag taab n wõosdẽ la b naag taab n namsdẽ’ “hal n tãag masã” wã, Wẽnnaam nin-buiidã tẽeda manegr tɩ kengd b raoodo. (Rom. 8:22) D sã n mak d zu-loeesã, baa sẽn kaoos-b wʋsgã ne vɩɩm sẽn ka satã d sẽn na n paam dũni-paalgã pʋgẽ wã, d mikdame tɩ b “yaa wakat bilf yĩnga, n leb n yaa faasga.” D sã n tagsd Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne bark ninsã yelle, d sũur na n yɩɩ noogo, tɩ d ra koms raood n bas ye.