Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sõnga neb sabab-wẽng sẽn paam Karayɩɩb soolmẽ wã

D sõnga neb sabab-wẽng sẽn paam Karayɩɩb soolmẽ wã

Rũndã-rũndã, d tõe n sõnga d tẽed-n-taas sabab-wẽns sẽn paame, n wilg tɩ d nong-b-la wa pipi kiris-nebã sẽn da maandã. (Zã 13:34, 35) Ges-y video wã: B wilga nonglem: B sõnga b tẽed-n-taas ko-sʋk tẽnsẽ. A wilgda d tẽed-n-taas sẽn be Karayɩɩb n da rat sõngre, la b sẽn paam tɩ b tẽed-n-taas sõng-b to-to. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã:

  • Wãn to la seb-bɛd a yiib nams d tẽed-n-taasã sẽn be Karayɩɩbã?

  • Wãn to la a Zeova tũnug ne d tẽed-n-taas n sõng Karayɩɩb saam-biisã?

  • Saam-biisã sẽn wilg tɩ b nonga sabab-wẽnsã sẽn paam b rãmbã, wãn to la sõng-ba?

  • Tõnd tẽed-n-taas a wãn n tɩ sõng Karayɩɩb saam-biisã sabab-wẽnsã sẽn paamã?

  • Bõe la tõnd ned kam fãa tõe n maan n sõng neb sabab-wẽng sẽn paame?

  • Yãmb sẽn ges video wã, y tagsg yaa wãn y sẽn paam n naag neb sẽn nong taab woto wã?