Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | 2 KORẼNT RÃMBÃ 7-10

D sõngda d taabã a Zeova waoogr yĩnga

D sõngda d taabã a Zeova waoogr yĩnga

8:1-4; 9:7

Kiris-nebã tʋʋmdã yaa nens a yiibu: “Sõng neb a taabã tɩ b maneg b yell” ne Wẽnnaam, ne koe-moonegã la nebã zãmsg maasem. Yiibu, d ‘sõngda’ d tẽed-n-taasã. (2 Kor. 5:18-20; 8:4) Dẽnd d tẽed-n-taas nins sẽn dat sõngrã sõngr naaga bũmb nins d sẽn maand Wẽnnaam waoogr yĩngã. D sã n kẽesd d toogo,

  • d sõngda d tẽed-n-taas nins sẽn dat sõngrã.—2 Kor. 9:12.

  • d sõngda sabab-wẽng sẽn paam b rãmbã tɩ b lebs n sɩng a Zeova tʋʋmã, wala makre, n moond koɛɛgã ne yẽesem n pʋʋsd a Zeova barka.—2 Kor. 9:12.

  • kɩtdame t’a Zeova paamd waoogre. (2 Kor. 9:13) D taabã sõngr yaa kaset nebã fãa yĩnga, baa sẽn tar-b tags-kɛg tõnd zugã.