Sull sẽn sõngd neb sabab-wẽng sẽn paam Etazĩni

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Sig-noya 2019

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõss sẽn gomd kũumã la vʋʋgrã yelle.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

“Tõnd pa komsd raood n bas ye”

D sã n tagsd Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne bark ninsã yelle, d sũur na n yɩɩ noogo, tɩ d ra koms raood n bas ye.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D sõngda d taabã a Zeova waoogr yĩnga

D tẽed-n-taas nins sẽn dat sõngrã sõngr naaga bũmb nins d sẽn maand Wẽnnaam waoogr yĩngã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sõnga neb sabab-wẽng sẽn paam Karayɩɩb soolmẽ wã

Wãn to la d tẽed-n-taas sẽn be Karayɩɩb n da rat sõngr paam tɩ b tẽed-n-taas sõng-ba?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Poll ‘yĩngã pʋgẽ gõaagã’

A Poll sẽn gom a ‘yĩngã pʋgẽ gõaag’ yellã, tõe tɩ yaa bõe yell la a ra gomda?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Y sã n tar ‘gõaag y yĩngã pʋgẽ,’ y tõe n maoo ne-a n tõoge

Bõe la d tõe n maan n paam t’a Zeova sõng-d tɩ d mao ne zu-loeese?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

“Mam yaasa a taoor n gom-a”

Tõnd fãa sẽn pa zems zãngã, segd n maoome n yiis sãbsg buud fãa d sũurẽ wã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D fãa sẽn tõe n sõng n ges d Rĩungã rot yell to-to

Rĩungã rot pa rot bal ye. Yaa rot b sẽn me a Zeova yʋʋrã yĩnga, tɩ d tigimd taab be n waoogd-a.