Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | EBRE-RÃMBÃ 4-6

Maan-y y sẽn tõe fãa n kẽ Wẽnnaam vʋʋsgã pʋgẽ

Maan-y y sẽn tõe fãa n kẽ Wẽnnaam vʋʋsgã pʋgẽ

4:11

D sã n dat n kẽ a Zeova vʋʋsgã pʋgẽ, d segd n tʋmame tɩ zems a raabã a sẽn tũnugd ne a siglgã n vẽnegd tõndã. Bɩ d ned kam fãa sok a meng yaa: ‘B sã n wa kõ-m saglga, m manesem yaa wãna? B sã n wa toeem d sẽn da wʋmd Biiblã gomd ning võor to-to wã, mam manesem yaa wãna?’

Yel-bʋs taoor la mi n yaa toog ne-m tɩ m yɩ sakda?