Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | EBRE-RÃMBÃ 1-3

Nong-y tɩrlem, la y kisg tʋʋm-wẽnse

Nong-y tɩrlem, la y kisg tʋʋm-wẽnse

1:9

A Zeezi nonga tɩrlem, la a kis bũmb ning fãa sẽn tõe n sãam a Ba wã yʋʋre.

Wãn to la d tõe n wilg tɩ d rɩka a Zeezi togs-n-taar n nong tɩrlem,

  • d sã n wa seg makr sẽn tõe n wa kɩt tɩ d yo?

  • b sã n wa yiis d zakã ned tigingã pʋgẽ?