Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | TƖT 1–FILEMO

“Yãk kãsem-dãmba”

“Yãk kãsem-dãmba”

1:5-9

A Poll yeela a Tɩt t’a “yãk kãsem-dãmb tẽng-tẽnga.” Rũndã-rũndã, tigims sull yel-gɛtbã sã n wa yãkd saam-biis tɩ b na n lebg kãsem-dãmb wall kãsem-sõngdb tigimsã pʋsẽ, b maanda wa sẽn da yaa to-to pipi kiris-nebã wakatẽ wã.

SIGLGÃ TAOOR LƲƖTB SULLI

Siglgã taoor lʋɩtb maanda wa pipi kiris-nebã wakatẽ wã. B bobla tigims sull yel-gɛtbã kãsem-dãmbã la kãsem-sõngdbã yãkr sẽn yaa tʋʋm-kãsengã.

TIGIMS SULL YEL-GƐTBÃ

Tigims sull yel-gɛt fãa segd n maaga a yĩng n ges saam-biis nins kãsem-dãmbã sẽn tagsd tɩ b tõe n lebga kãsem-dãmb wall kãsem-sõngdbã zʋg-sõma wã, la a pʋʋs a Zeova n yaool n yãk sẽn sɩd tõe n lebg-b kãsem-dãmb wall kãsem-sõngdbã.

KÃSEM-DÃMBÃ

Baa b sã n yãk saam-biig t’a lebg kãsem-soaba, a segd n ket n bɩɩsda zʋg-sõma nins Biiblã sẽn wilg tɩ kãsem-soab segd n tallame wã.