Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Kom-bɩɩse: Tʋm-y “tʋʋm-sõma ne yẽesem”

Kom-bɩɩse: Tʋm-y “tʋʋm-sõma ne yẽesem”

Lɛtr ning Wẽnnaam sẽn vẽneg tʋm-tʋmd a Poll t’a gʋls a Tɩtã pʋgẽ, a yeelame t’a Tɩt ne bi-bɩɩg fãa segd n mao n yɩɩ “mak-sõng tʋʋm-sõma wã wɛɛngẽ ne manesem buud fãa.” (Tɩt 2:6, 7) Sag-kãng pʋgẽ, a yeelame me t’a Zeezi yɩlga neb nins sẽn tũud a Zeova wã sẽn na yɩl tɩ b tʋm “tʋʋm-sõma ne yẽesem.” (Tɩt 2:14) Tʋʋm-sõng a ye b sẽn tõe n tʋm yaa moon Wẽnnaam Rĩungã koɛɛg la b zãms nebã. Y sã n yaa bi-bɩɩga, y na n bẽda ne y sẽn ket n tar pãngã n yɩ sõngr so-pakd wall wakat fãa so-pakd bɩ?—Yel. 20:29.

Yãmb sã n dat n wa lebg so-pakda, y segd n deng magame n bãng y sẽn na n maan to-to n tõoge. (Luk 14:28-30) Wala makre, y na n wa maanda wãn n paamd ligd n get y meng yelle? Y na n maana wãn n paamd lɛɛr-dãmb nins so-pakdbã sẽn segd n moonã? Pʋʋsd-y-yã a Zeova n kot sõngre. (Yɩɩn. 37:5) Sõs-y ne y roagdbã la ne neb sẽn tõog n lebg so-pakdba, n wilg-b y sẽn magd n na n maan to-to. Rẽ poor bɩ y sɩng bũmb toor-toor maaneg sẽn na n sõng tɩ y wa tõog n lebg so-pakda. Sãmbg sẽn kae, a Zeova na n ninga modgr ning y sẽn maand a tʋʋmdã pʋgẽ ne yẽesmã barka!

GES-Y VIDEO WÃ: KOM-BƖƖS SẼN WAOOGD A ZEOVA. RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Zu-loe-bʋs la kẽer tõog n mao ne n lebg so-pakdba, la wãn to la b tõog n mao ne zu-loe-kãense?

  • Bõe la roagdbã tõe n maan n sõng b kambã tɩ b lebg wakat fãa so-pakdba?

  • Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ y maan na-kẽndr koe-moonegã wɛɛngẽ?

  • Bõe la tigingã neb tõe n maan n keng so-pakd raood la b sõng-a?

  • Bark-bʋs la sẽn yaa-b so-pakdbã paamda?

Bõe la m tõe n maan n wa tõog n lebg so-pakda?