Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | 1 TƖMOTE 1-3

Modg-y n bao-y tʋʋm-sõngo

Modg-y n bao-y tʋʋm-sõngo

3:1, 13

Saam-biisã sã n yãk tʋʋmd ning b sẽn dat n wa tʋm Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ tɩ b ket n paoodẽ, yaa sõma n yɩɩda. Rẽ, b na n sõng-b lame tɩ b paam minim, n tõog n wa lebg kãsemb-sõngdba. (1 Tɩm. 3:10) Wãn to la saam-biig tõe n maan dẽ? Yaa a sẽn na n modg n bɩɩs zʋg-sõma a tãabã:

  • Mong-m-menga.—km 7/13 2 s. a 2

  • Tẽeb sẽn tar pãnga.—km 7/13 3 s. a 3

  • Pʋ-peelem.—km 7/13 3 s. a 4