Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | 2 TESALONIK RÃMBÃ 1-3

Yel-wẽnã rao wã pukri

Yel-wẽnã rao wã pukri

2:6-12

Yaa bõe yell la a Poll sẽn gomd vɛrse-kãensã pʋsẽ wã?

  • “Sẽn gɩdgd” (vɛrse a 6)—Wõnda yaa tʋm-tʋmdbã.

  • “Puk” (vɛrse a 6)—Tʋm-tʋmdbã kũum poore, kiris-neb ne yʋʋrã sɩngame n zãmsd nebã bũmb sẽn pa sɩda, la b maand zãmbo, tɩ ra yaa vẽenega.

  • “Yel-wẽnã rao wẽnemã sẽn yaa yel-soalgdgã” (vɛrse a 7)—Tʋm-tʋmd a Poll wakatẽ wã, b ra pa mi “yel-wẽnã rao” sẽn yaa a soab takɩ ye.

  • “Yel-wẽnã rao” (vɛrse a 8)—Rũndã-rũndã, yaa kiris-neb ne yʋʋr tũudmã taoor dãmbã sẽn naag taaba.

  • Zu-soab a Zeezi na n kʋʋ [yel-wẽnã rao] . . . wakat ning bãmb waoongã sẽn na n lebg vẽenegã’ (vɛrse a 8)—A Zeezi na n wilga vẽeneg tɩ yaa yẽ la Rĩm saasẽ, a sã n wa sãam a Sʋɩtãan dũniyã ne “yel-wẽnã rao” wã wa a Zeova sẽn datã.

Wãn to la vɛrse-kãensã kengd y raoodo, tɩ y get koɛɛgã mooneg wa tʋʋm-yãgdem y sẽn segd n tʋm ne yẽesem?