Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | KOLOS RÃMBÃ 1-4

Yeeg-y nin-kʋdgã, la y yeelg nin-paalgã

Yeeg-y nin-kʋdgã, la y yeelg nin-paalgã

3:5-14

Yãmb toeema bũmb wʋsg n tõog n lebg a Zeova Kaset soab bɩ? Y tõe n basa y yam t’a Zeova sũur yɩɩ noog ne y modgrã. (Eze. 33:11) La y segd n ket n modgdame tɩ nin-kʋdgã ra le wa puki, la y kell n wilg tɩ y yeelga nin-paalgã. Leok-y sogsg nins sẽn pʋgdã n bãng y sẽn tog n maneg n paasã:

  • Ned n sãam m sũur tɩ m pa tõe n bas taal bɩ?

  • Baa m sã n yãgdame, wall m yaame, m maanda sũ-mar bɩ?

  • Tags-yook sã n kẽ-ma, m yɩta tao-tao n yiis-a bɩ?

  • M tara tags-kɛg tẽns a taab neb wall buud a taab neb zug bɩ?

  • Sẽn pa kaoose, m goma ned gom-kãs bɩ? Bɩ m basame tɩ m sũurã yik tao-tao?