Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sẽoog rasem a 1-7

KOLOS RÃMBÃ 1-4

Sẽoog rasem a 1-7
  • Yɩɩll 56 la pʋʋsgo

  • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

  • Yɩɩll 17

  • Sull ning sẽn get nebã zãmsg yellã yʋʋmd 2018 wã rapoore: (Min. 15) Ning video wã. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã: Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ so-toakã naaga Siglgã sẽn maandã sʋka? Bõe la Siglgã sull ning sẽn get so-toakã yellã maand n kẽgsd ligdi? Bõe la koe-moondbã tõe n maan tɩ so-toakã ra sãam ligd wʋsgo? Bõe la Siglgã sull ning sẽn get so-toakã yellã maand n sõngd neb nins sẽn kẽnd tigis-kãsems sẽn tigimd tẽns wʋsg neb yʋʋmd 2019 wã?

  • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 73

  • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

  • Yɩɩll 102 la pʋʋsgo