Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

“Ket-y tagsd-y bõn-kãens yelle”

“Ket-y tagsd-y bõn-kãens yelle”

Bõn-kãensã yaa bõe? Filip rãmb 4:8 yetame tɩ d tagsd bũmb nins sẽn yaa sɩda, bũmb nins sẽn tar yõodo, bũmb nins sẽn yaa tɩrse, bũmb nins sẽn yaa yɩlma, bũmb nins sẽn tog ne nonglem, bũmb nins sẽn tar kaset-sõngo, bũmb nins sẽn yaa sõma, la bũmb nins sẽn tog ne pẽgrã yelle. Yaa sɩd tɩ b pa yeel tɩ kiris-nebã segd n tagsda Biiblã bal yell wakat fãa ye. La tõnd sẽn tagsd bũmb nins yellã segd n tata a Zeova yam. Pa segd n yɩ bũmb sẽn na n kɩt tɩ maneg n yɩ toog ne-d tɩ d kell n maan sɩd ne-a ye.—Yɩɩn. 19:15.

Tõe n yɩɩ toog tɩ d zãag d mens ne tags-yoodo. D segd n maoo ne d pãn-komsmã, la d mao ne a Sʋɩtãan sẽn yaa “dũni-kãngã wẽnnaamã” me. (2 Kor. 4:4) Bũmb wʋsg b sẽn yiisd televiziõ wã pʋgẽ, sẽn be radio-rãmbẽ wã, ẽntɛrnetã pʋgẽ, la sɛbã pʋsẽ wã sẽn be a nugẽ wã yĩnga, b pa sõma ye. Tõnd sã n pa gũusd ne bũmb nins d sẽn basd tɩ kẽed d yamẽ wã, tõe n kɩtame tɩ d tagsa wã pa le yaa sõma, tɩ d manesmã wa toeeme.—Zak 1:14, 15.

GES-Y VIDEO WÃ: D GŨUS NE BŨMB NINS SẼN TÕE N KƖT TƖ D PA MAAN SƖDÃ: REEM SẼN PA SÕMA, TƖ RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Bõe la saam-biigã ra get a telefõnnẽ wã, la rẽ maan-a-la bõe?

  • Wãn to la Galat rãmbã 6:7, 8 ne Yɩɩn-sõamyã 119:37 sẽn yet bũmb ninsã sõng-a?