Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZÃ 15-17

“Yãmb ka dũniyã rẽnd” ye

“Yãmb ka dũniyã rẽnd” ye

15:19, 21; 16:33

  • A Zeezi tõoga dũniyã, bala a pa tol n yɩ wa dũniyã nebã ye.

  • A Zeezi karen-biisã tog n talla raoodo, n da tall dũniyã nebã yamã la b manesmã ye.

  • D sã n bʋgs a Zeezi sẽn tõog dũniyã to-to wã zugu, d tõe n paama raood n dɩk a togs-n-taare.