Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZÃ 13-14

“Yaa mamsg la mam kõ yãmba”

“Yaa mamsg la mam kõ yãmba”

13:5, 12-15

A Zeezi sẽn waas a tʋm-tʋmdbã naoã, a wilg-b lame tɩ b tog n yɩɩ sik-m-mens rãmba, la b sak n tʋm tʋʋm buud fãa b saam-biisã yĩnga.

Wãn to la m tõe n wilg tɩ m yaa sik-m-meng soaba, . . .

  • maam ne ned moor sã n wa yõsge?

  • b sã n wa sagl-ma, bɩ n kibl-ma?

  • Rĩungã roog manegr bɩ a pɩɩsg wɛɛngẽ?