Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZÃ 11-12

D yɩ nimbãan-zoɛtb wa a Zeezi

D yɩ nimbãan-zoɛtb wa a Zeezi

11:23-26, 33-35, 43, 44

Bõe n kɩt t’a Zeezi nimbãan-zoeerã la a sẽn tõe n ning a meng neb a taabã zĩigẽ wã yaa bõn-kãsenga?

  • Baa a Zeezi sẽn pa paam ninsaalbã zu-loeesã fãa wã, a ra ningda a meng b zĩigẽ, tɩ b sẽn namsdã sãamd a sũur me.

  • A wilga a sũ-sãangã n pa zoe yãnd ye.

  • A yãka yam n maan bũmb n sõnge.