Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Kiris-neb hakɩɩkã nonga taaba: Maan-y sũ-noog ne sɩda

Kiris-neb hakɩɩkã nonga taaba: Maan-y sũ-noog ne sɩda

A YÕODÃ: Tõnd segd n dɩka a Zeezi naoore, n kɩs sɩdã kaset Wẽnnaam daabã wɛɛngẽ. (Zã 18:37) D segdame me n maand sũ-noog ne sɩdã, n togsd sɩda, la d tagsd bũmb nins sẽn yaa sɩdã yelle, baa d sẽn be dũni sẽn pid ne ziri la tʋʋm-kɛg pʋgẽ wã.—1 Kor. 13:6; Fili. 4:8.

D SẼN TÕE N BIIS-A TO-TO:

  • D yãk yam n pa na n tol n kelg wɩdg wall d yelg-a ye.—1 Tes. 4:11

  • Ned sã n paam zu-loɛɛg bɩ d ra maan sũ-noog ye.

  • D maan sũ-noog ne bõn-sõma la sẽn kengd raoodo.

GES-Y VIDEO WÃ: “NONG-Y TAABA”: RA MAAN-Y SŨ-NOOG NE WẼNG YE, MAAN-Y SŨ-NOOG NE SƖDA. RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Lidi ‘maana sũ-noog ne sẽn ka tɩrga’?

  • A Aliis maana wãn tɩ yẽ ne a Lidi sõsgã toeem n lebg sõma?

  • Bõn-sõma nins yell d sẽn tõe n gomdã la bʋse?

Maan-y sũ-noog ne sɩdã, la pa ne sẽn ka tɩrg ye